Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

9
Listed Companies

270964426
Value of Shares Traded (MVR)

15750
Value of Debts Traded (MVR)

26008962378
Market Cap (MVR)

42352
Investors

Code Order Type Quantity Price (MVR)
ATM
BUY
94 6.00
ATM
BUY
27 7.00
ATM
SELL
50 9.00
ATM
SELL
16,609 10.00
BML
BUY
110 520.00
BML
BUY
12 525.00
BML
SELL
10 590.00
BML
SELL
499 600.00
CPLC
BUY
1,200 25.00
CPLC
SELL
262 33.00
DHR
BUY
100 132.00
DHR
BUY
20 133.00
DHR
SELL
407 135.00
DHR
SELL
80 140.00
MIB
BUY
50 35.00
MIB
BUY
40 36.00
MIB
SELL
890 43.00
MIB
SELL
100 45.00
MTCC
BUY
10 70.00
MTCC
BUY
5 75.00
MTCC
SELL
10 90.00
MTCC
SELL
336 93.00
MTDC
SELL
20 14.00
MTDC
SELL
2,200 15.00
OMPL
BUY
850 45.00
OMPL
BUY
100 55.00
STO
BUY
2 1,050.00
STO
BUY
4 1,080.00
STO
SELL
40 1,400.00
Last updated 4 minutes ago
News
އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާއަކަށް ރެކޯޑު ފައިދާއެއް ބަހަން ފާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާ އަކަށް 65ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކްރޮސްރޯޑުގައި މިރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި 782 ހިއްސާ ދާރުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ. ބަހަން ނިންމާފަ އެވެ. މި ފައިދާއަކީ ކުރީ އަހަރު ބަހާފައިވާ އަދަދާ ބަލާއިރު މަތީ އަދަދެކެވެ. [avas.mv]

30th May 2022
BML ANNOUNCES DIVIDEND PAYOUT OF MVR258MN TO SHAREHOLDERS

Bank of Maldives (BML) declares a total dividend payout of MVR258 million to shareholders with MVR48 per share from retained profits of 2021. [mbr.mv]

30th May 2022

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.